822 miliony euro – tyle wyniesie wsparcie dla naukowców w ramach unijnego programu finansowania kształcenia doktorskiego i podoktorskiego „Maria Skłodowska-Curie” w roku 2021. Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności oraz rozwoju kariery naukowców projektu będącego częścią programu „Horyzont Europa”.

Celem programu „Maria Skłodowska-Curie”, którego łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro jest wspieranie naukowców z całego świata, na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach. Owe działania przynoszą również korzyści instytucjom – wspierają programy doktoranckie i podoktorskie, wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych oraz innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym, a także wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego – w tym z przedsiębiorstwami oraz MŚP. Wspomniane zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022.

Kryzys związany z COVID-19 po raz kolejny uwypuklił rolę, jaką odgrywają w Europie wysoko wykwalifikowani naukowcy zdolni do przewidywania nadchodzących wyzwań i radzenia sobie z nimi. Kryzys ten pokazał również, jak ważne jest informowanie decydentów i społeczeństwa o faktach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W tym kontekście ważnym instrumentem są działania „Maria Skłodowska-Curie”. Zostały one uruchomione 25 lat temu i od tego czasu zachęcają kobiety i mężczyzn do podjęcia kariery naukowej oraz zwiększają atrakcyjność Europy dla największych talentów z całego świata – podkreśla Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

W 2021 r. działania „Maria Skłodowska-Curie” zapewnią około 822 mln euro na realizację 5 głównych działań w ramach programu prac:

– Sieci doktoranckie MSCA – wdrażanie programów doktoranckich w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. (budżet: 402,95 mln euro) otwarto; termin składania wniosków upływa w dniu 16 listopada 2021 r.

– Stypendia podoktorskie MSCA – zwiększanie kreatywności i innowacyjności badaczy posiadających doktorat i chcących zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców przygotowanych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Uruchomione zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 242 mln euro i zostanie zamknięte w dniu 12 października 2021 r.

– Wymiany pracowników MSCA – rozwój międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej zrównoważonej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 72,5 mln euro i zostanie otwarte w dniu 7 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 9 marca 2022 r.

– MSCA COFUND – współfinansowanie nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa” w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 89 mln euro i zostanie otwarte w dniu 12 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 10 lutego 2022 r.

– MSCA i obywatele – celem działania jest przybliżenie badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa uznanie ogółu dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2022, którego budżet wynosi 15,5 mln euro, obejmuje edycje Europejskiej Nocy Naukowców w latach 2022 i 2023 i zostanie otwarte 22 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 7 października 2021 r.

Ale to nie wszystko. W ramach działań związanych z projektem „Maria Skłodowska-Curie” większy nacisk zostanie położony na współpracę międzysektorową – zwłaszcza współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim, a przedsiębiorstwami. Ważnym walorem programu jest także skuteczny nadzór i doradztwo zawodowe – na podstawie nowych wytycznych MSCA dotyczących nadzoru. Poprzez kartę zielonych działań będą one również promować zachowanie, prace badawcze oraz zarządzanie o zrównoważonym charakterze – zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.