Komisja Europejska proponuje szereg środków służących poprawie warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz wspieraniu zrównoważonego wzrostu cyfrowych platform pracy w UE.

Nowe przepisy zapewnią osobom pracującym za pośrednictwem cyfrowych platform pracy możliwość korzystania z praw pracowniczych i świadczeń socjalnych, do których są uprawnieni. Otrzymają oni również dodatkową ochronę w odniesieniu do stosowania zarządzania algorytmicznego (tj. zautomatyzowanych systemów, które wspierają lub zastępują funkcje kierownicze w pracy). Wspólny zbiór przepisów UE zapewni większą pewność prawa, umożliwiając tym samym cyfrowym platformom pracy pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego jednolitego rynku i równych warunków działania.

Ponieważ cyfrowe platformy pracy tworzą coraz więcej miejsc pracy, musimy zapewnić godne warunki pracy wszystkim osobom uzyskującym dochody z wykonywania takiej działalności. Nasz wniosek dotyczący dyrektywy pomoże fikcyjnie samozatrudnionym pracującym na platformach właściwie określić ich status zatrudnienia i korzystać ze wszystkich związanych z tym praw socjalnych. Osoby faktycznie samozatrudnione pracujące za pośrednictwem platform będą chronione dzięki większej pewności prawa co do ich statusu, a ponadto wprowadzone zostaną nowe zabezpieczenia przed zagrożeniami związanymi z zarządzaniem algorytmicznym. Jest to ważny krok w kierunku bardziej społecznej gospodarki cyfrowej – mówi Margrethe Vestager – wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

W ramach pakietu Komisja Europejska przedstawia:

• Komunikat określający podejście UE i środki dotyczące pracy za pośrednictwem platform internetowych. Uzupełnieniem tych środków są działania, które organy krajowe, partnerzy społeczni i inne właściwe podmioty powinny podjąć na swoim szczeblu. Celem komunikatu jest również stworzenie podstaw dla prac nad przyszłymi globalnymi standardami wysokiej jakości pracy za pośrednictwem platform internetowych.

• Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Obejmuje on środki służące prawidłowemu określeniu statusu zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy oraz nowe prawa zarówno pracowników, jak i osób samozatrudnionych, w zakresie zarządzania algorytmicznego.

• Projekt wytycznych wyjaśniających stosowanie unijnego prawa konkurencji do układów zbiorowych osób samozatrudnionych, gdzie celem tych wytycznych jest poprawa warunków pracy takich osób. Dotyczy to również osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.

Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

• Status zatrudnienia

Proponowana dyrektywa ma na celu zapewnienie, aby osobom pracującym za pośrednictwem cyfrowych platform pracy przyznano status legalnego zatrudnienia, który odpowiada ich rzeczywistej organizacji pracy. Zawiera ona wykaz kryteriów kontroli służących ustaleniu, czy platforma jest „pracodawcą”. Jeżeli platforma spełnia co najmniej dwa z tych kryteriów, zgodnie z prawem zakłada się, że jest ona pracodawcą. Osoby pracujące za jej pośrednictwem korzystałyby zatem z praw pracowniczych i socjalnych, które wiążą się ze statusem „pracownika”. W przypadku osób zaklasyfikowanych jako pracownicy oznacza to prawo do minimalnego wynagrodzenia (jeżeli takie istnieje), negocjacji zbiorowych oraz ochrony czasu pracy i zdrowia, prawo do płatnego urlopu lub lepszy dostęp do ochrony przed wypadkami przy pracy, prawo do zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń chorobowych, a także do emerytur składkowych. Platformy będą miały prawo do kwestionowania lub „odrzucenia” tej klasyfikacji, przy czym ciężar udowodnienia, że nie istnieje w ich przypadku stosunek pracy, spoczywa na nich. Jasne kryteria zaproponowane przez Komisję zapewnią platformom większą pewność prawa, niższe koszty postępowań sądowych, a także ułatwią planowanie działalności gospodarczej.

• Zarządzanie algorytmiczne

Dyrektywa zwiększa przejrzystość stosowania algorytmów przez cyfrowe platformy pracy, zapewnia monitorowanie przez ludzi przestrzegania przez nie wymaganych warunków pracy oraz daje prawo do kwestionowania zautomatyzowanych decyzji. Te nowe prawa zostaną przyznane zarówno pracownikom, jak i osobom faktycznie samozatrudnionym.

• Egzekwowanie przepisów, przejrzystość i identyfikowalność

Organy krajowe często mają trudności z dostępem do danych dotyczących platform i osób pracujących za ich pośrednictwem. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy platformy działają w kilku państwach członkowskich, co sprawia, że nie jest jasne, gdzie wykonywana jest praca za pośrednictwem platform internetowych i przez kogo.
Wniosek Komisji zapewni większą przejrzystość funkcjonowania platform dzięki wyjaśnieniu istniejących obowiązków w zakresie deklarowania pracy organom krajowym oraz poproszeniu platform o udostępnienie organom krajowym kluczowych informacji na temat ich działalności i osób pracujących za ich pośrednictwem.

Cyfrowe platformy pracy odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce, ponieważ przynoszą innowacje, tworzą miejsca pracy i pomagają zaspokoić popyt konsumentów. Ludzie są centralnym elementem tego modelu biznesowego i mają prawo do godnych warunków pracy i ochrony socjalnej. Dlatego też proponujemy dziś nowe przepisy, aby zwiększyć pewność rozwoju cyfrowych platform pracy i chronić prawa osób pracujących w gospodarce platform, tak aby wszyscy mogli jak najlepiej wykorzystać tę szansę – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom – Valdis Dombrovskis.

W swoim komunikacie „Lepsze warunki pracy na rzecz silniejszej Europy socjalnej: pełne wykorzystanie korzyści płynących z cyfryzacji dla przyszłości pracy Komisja wzywa państwa członkowskie, partnerów społecznych i wszystkie właściwe podmioty do przedstawienia konkretnych środków mających na celu poprawę warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Jego celem jest wykorzystanie korzyści płynących z transformacji cyfrowej i ochrona europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. UE pragnie również dawać przykład i wnosić wkład w przyszłe globalne standardy wysokiej jakości pracy za pośrednictwem platform internetowych. Platformy działają w sposób transgraniczny i uzasadniają transgraniczne podejście regulacyjne.

Musimy jak najlepiej wykorzystać potencjał platform cyfrowych w zakresie tworzenia miejsc pracy. Powinniśmy jednak również zadbać o to, by były to wysokiej jakości miejsca pracy, które nie sprzyjają niepewności zatrudnienia, tak aby osoby pracujące za ich pośrednictwem miały zapewnione bezpieczeństwo i mogły planować swoją przyszłość. We wniosku Komisji określono jasne kryteria pozwalające ustalić, czy platforma jest pracodawcą, a jeżeli tak jest, to ich pracownicy mają prawo do pewnych praw socjalnych i pracowniczych. Postęp technologiczny musi być sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu, dlatego też wniosek dotyczy również przejrzystości algorytmów platform i nadzoru nad nimi – zakomunikował Nicolas Schmit – komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych.

Projekt wytycznych w sprawie stosowania prawa konkurencji UE

Komisja rozpoczęła również konsultacje społeczne w sprawie projektu wytycznych dotyczących stosowania unijnego prawa konkurencji do układów zbiorowych osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników, tj. osób pracujących całkowicie samodzielnie i nikogo nie zatrudniających. Proponowane wytyczne mają na celu zapewnienie pewności prawa i zagwarantowanie, że unijne prawo konkurencji nie będzie stało na przeszkodzie wysiłkom niektórych osób samozatrudnionych na rzecz wspólnej poprawy ich warunków pracy, w tym wynagrodzenia, w przypadkach, gdy znajdują się one w stosunkowo trudnej sytuacji negocjacyjnej, na przykład gdy borykają się ze znacznym brakiem równowagi w zakresie siły przetargowej. Projekt wytycznych obejmuje zarówno sytuacje w internecie, jak i poza nim.