Komisja Europejska przyjęła wczoraj niezależnie ocenione ramy dotyczące zielonych obligacji. To krok w kierunku emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30% łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Owe ustalenia dają inwestorom pewność, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty i że KE będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu na środowisko.

Dzięki przyjęciu tych ram Komisja Europejska może wkrótce przystąpić do pierwszej emisji zielonych obligacji. Jeśli warunki rynkowe okażą się sprzyjające – możemy się spodziewać tego rodzaju ruchów w październiku.
Emisja zielonych obligacji na kwotę nawet 250 mld euro, którą UE planuje przeprowadzić do końca 2026 r., uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Stanowi ona również wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finansowanie będzie odgrywać ważną rolę w wysiłkach UE na rzecz odbudowy – powiedział Johannes Hahn – komisarz ds. budżetu i administracji.

Zgodnie z zapowiedziami z początku roku Komisja Europejska dokonała przeglądu swojego planu finansowania odbudowy na 2021 roku i potwierdziła zamiar wyemitowania w bieżącym roku obligacji długoterminowych na łączną kwotę około 80 mld euro. Ich uzupełnieniem będą krótkoterminowe bony unijne o wartości kilkudziesięciu miliardów euro. Te krótkoterminowe papiery dłużne będą oferowane przez KE wyłącznie w drodze aukcji. Program aukcji ma rozpocząć się 15 września. Komisja Europejska będzie zwykle organizować dwie aukcje bonów w skali miesiąca – w pierwszą i w trzecią środę miesiąca. Program ten będzie wykorzystywany również do sprzedaży obligacji, równolegle do sprzedaży przez konsorcja. Zgodnie z opublikowanym dziś kalendarzem emisji KE będzie z reguły przeprowadzać jedną aukcję obligacji i jedną sprzedaż przez konsorcjum na miesiąc.

Potwierdzenie naszego pierwotnego planu finansowania na 2021 r. świadczy o tym, że dotychczasowe planowanie i prace przygotowawcze były bez zarzutu. Uruchomienie naszej platformy aukcyjnej to kolejna świetna wiadomość. Platforma ta zwiększy jeszcze bardziej atrakcyjność papierów dłużnych UE i będzie miała trwały wpływ na rynki kapitałowe UE – dodaje komisarz Johannes Hahn.

Ramy prawne dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU są bardzo nowoczesne

Przyjęte ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA), które stanowią standard rynkowy dla papierów dłużnych tego typu. Zgodnie ze standardową praktyką kontroli ram dokonał podmiot zewnętrzny – Vigeo Eiris, będący częścią Moody’s ESG Solutions. Stwierdził on, że ramy są zgodne z zasadami ICMA dotyczącymi obligacji ekologicznych, a także z szerszą strategią UE w zakresie środowiska, polityki społecznej i zarządzania i że będą stanowić solidny wkład w zrównoważony rozwój.

Ramy dostosowano do europejskiego standardu zielonych obligacji w maksymalnym możliwym stopniu. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący europejskiego standardu zielonych obligacji w lipcu 2021 roku. Musi przejść on procedurę współdecyzji w Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej, po której nastąpi wejście w życie, poprzedzone okresem wdrażania. Dostosowanie to znajduje na przykład odzwierciedlenie w fakcie, iż część kwalifikowalnych inwestycji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – czyli głównego instrumentu służącego pobudzeniu ożywienia gospodarczego w Europie – uwzględnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w unijnej systematyce zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie, by zielone obligacje służyły celom ekologicznym

Tytułowe ramy pokazują środowisku inwestorów, w jaki sposób fundusze pozyskane z emisji zielonych obligacji NextGenerationEU będą służyły celom ekologicznym. Dochody z obligacji ekologicznych NextGenerationEU sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF. Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć co najmniej 37 proc. swojego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności – czyli planu działania dotyczącego wydatkowania środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – na inwestycje i reformy związane z klimatem, przy czym wiele państw członkowskich planuje przewyższyć ten minimalny wymagany próg wydatków.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi RRF państwa członkowskie będą raportować KE „zielone” wydatki, które poczyniły. Komisja Europejska będzie wykorzystywać te informacje, aby zademonstrować inwestorom, w jaki sposób środki z zielonych obligacji przyczyniły się do sfinansowania zielonej transformacji. Sprawozdawczość będzie dotyczyć dziewięciu kategorii wskazanych w ramach dotyczących zielonych obligacji NextGenerationEU, z których najważniejszą rolę odgrywają czysta energia, efektywność energetyczna i ekologiczny transport.

Sprawozdawczość

W ramach przewidziano, zgodnie ze standardową praktyką, że sprawozdawczość będzie dotyczyć zarówno alokacji, jak i wpływu. Do celów sprawozdawczości dotyczącej alokacji Komisja będzie wykorzystywać dane państw członkowskich dotyczące wydatków na projekty ekologiczne. Sprawozdawczość dotycząca alokacji będzie kontrolowana przez niezależnego audytora.

Sprawozdania na temat wpływu będą opracowywane przez różne jednostki organizacyjne Komisji, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy fachowej całej instytucji. Dzięki tym sprawozdaniom inwestorzy kupujący zielone obligacje NextGenerationEU będą mogli oszacować pozytywny wpływ swoich inwestycji. W celu zapewnienia rzetelności, bezstronności i dokładności sprawozdań na temat wpływu Komisja Europejska będzie polegała na opiniach niezależnych ekspertów. Na tej podstawie Komisja Europejska będzie publikować informacje o przydziale środków z zielonych obligacji NextGenerationEU na poszczególne kategorie inwestycji i dla poszczególnych państw członkowskich.

Co dalej?

Po opublikowaniu ram wkrótce nastąpi uruchomienie zielonych obligacji NextGenerationEU – ich pierwsza emisja planowana jest już na nadchodzący październik i będzie sprzedawana na rynku przez konsorcja bankowe.