Podczas Europejskich Dni Przemysłu Komisja Europejska przedstawiła ścieżkę transformacji dla turystyki. Ścieżka transformacji jest planem opracowanym wspólnie z podmiotami ekosystemu turystycznego. Określono w nim szczegółowo kluczowe działania, cele i warunki sprzyjające osiągnięciu transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz długoterminowej odporności sektora.

Komisja Europejska zaprosiła zaangażowane strony do wzięcia udziału w jego realizacji. Ścieżka transformacji wymaga od społeczności turystycznej podjęcia działań w dwudziestu siedmiu obszarach, takich jak:

  • inwestowanie w obieg zamknięty, aby ograniczyć zużycie energii i wody, oraz produkcję odpadów i zanieczyszczeń, a jednocześnie lepiej zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną turystykę;
  • usprawnienie praktyk w zakresie wymiany danych, aby umożliwić nowe innowacyjne usługi turystyczne i poprawić zrównoważone zarządzanie ośrodkami turystycznymi;
  • inwestowanie w umiejętności w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i możliwości atrakcyjnej kariery w tym ekosystemie.

Cieszę się, że możemy dziś przedstawić Państwu wyniki miesięcy współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Udało nam się uzgodnić wspólną wizję unijnej turystyki i sposoby jej realizacji. Ścieżka ta ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę. Chciałbym dziś zaprosić wszystkie zainteresowane strony do udziału we wspólnej ich realizacji – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Aktywne zaangażowanie wszystkich podmiotów z sektora będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Dlatego też Komisja opublikowała dziś ankietę internetową, w której zachęca unijną społeczność turystyczną do dzielenia się informacjami na temat ich indywidualnych i zbiorowych zobowiązań oraz do wyrażenia zainteresowania współpracą w zakresie realizacji transformacji. Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami aby ukierunkowywać, wspierać i monitorować postępy transformacji.

Kontekst

Opracowywanie ścieżki transformacji dla turystyki rozpoczęło się w czerwcu 2021 roku konsultacjami z zainteresowanymi stronami na temat możliwych scenariuszy transformacji ekosystemu. Zorganizowano kilka warsztatów i spotkań z zainteresowanymi stronami w celu zgromadzenia i omówienia propozycji.

Ścieżka transformacji dla turystki jest pierwszą realizowaną w ramach szerszego działania zapowiedzianego w aktualizacji strategii przemysłowej UE opublikowanej 5 maja 2021 roku, w której Komisja Europejska wezwała ekosystemy przemysłowe do przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności gospodarki europejskiej. Zainicjowała ona zasadę współtworzenia ścieżek transformacji z zainteresowanymi stronami jako podstawowego narzędzia współpracy na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji ekosystemów przemysłowych. Obecnie Komisja pracuje nad współtworzeniem ścieżek dla sektorów mobilności, budownictwa, sektorów energochłonnych oraz ekosystemów bliskości i gospodarki społecznej.

Ścieżka transformacji dla turystyki stanowi również odpowiedź na wniosek Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z 27 maja 2021 roku, w którym wzywa się „Komisję i państwa członkowskie, by przy udziale odpowiednich zainteresowanych stron opracowały europejską agendę na rzecz turystyki”.

Ścieżka transformacji dla turystyki jest reakcją na przedstawione powyżej postulaty i toruje drogę ukierunkowanej na przyszłość transformacji, która zapewni długoterminową odporność ekosystemu turystycznego w okresie do roku 2030 i późniejszym.