Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi specjalną kampanię informacyjną, która jest skierowana do obywateli Unii Europejskiej i dotyczy pracy sezonowej za granicą na terenie krajów członkowskich. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat praw dotyczących tej formy pracy.

„Szacuje się, że każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie same prawo do uczciwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju UE jak pracownicy lokalni. Jednak biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa i nadużycia. Pandemia COVID – 19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko tych niekorzystnych zjawisk. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić uczciwe warunki pracy pracowników sezonowych, Europejski Urząd ds. Pracy wspólnie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, Europejską Siecią Służb Zatrudnienia – EURES oraz partnerami społecznymi z tych państw będą prowadzić wspólne działania informacyjne do końca października 2021 roku…” – czytamy w komunikacie prasowym.

Dlaczego kampania informacyjna związana z prawami pracowników sezonowych jest tak ważna? Ponieważ są oni narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego i BHP. Ponadto część z nich nie zna procedur odwoławczych w państwie zatrudnienia. Okres pandemii spotęgował owe problemy, a praca sezonowa, która często związana jest z rolnictwem oraz sadownictwem ze względu na określone warunki sanitarne może zwiększać ryzyko zakażenia COVID-19.

Cele kampanii informacyjnej:

– wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE
– zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE
– popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania
– wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie
– uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców – istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich
– przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socjalnych

Adresatami są osoby podejmujące pracę sezonową oraz ich pracodawcy.

W związku z tym, że wielu polskich pracowników podejmuje pracę sezonową za granicą w innych państwach członkowskich, kwestia podnoszenia ich wiedzy o prawach jakie im przysługują za granicą w związku z podjęciem sezonowego zatrudnienia jest ważna dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dlatego też Departament Rynku Pracy przyłączył się do kampanii i koordynuje ją na terenie Polski za pośrednictwem Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia – EURES, której głównym celem jest wspieranie tzw. „uczciwej” mobilności na unijnym rynku pracy, w tym pomoc w znalezieniu bezpiecznej pracy sezonowej na terenie Unii Europejskiej.

Chcąc dotrzeć z owymi informacjami do jak największej liczby obywateli, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy będzie prowadzić różne działania informacyjne w okresie trwania kampanii (lipiec – październik 2021 r.).