65 przedsiębiorstw i stowarzyszeń podpisuje unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych. Czy strategia pt. „od pola do stołu” przyniesie oczekiwane skutki?

Komisja Europejska wraz z zainteresowanymi stronami z branży wprowadziła w życie unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych – to jeden z kluczowych celów strategii „od pola do stołu”.

Musimy sprawić, aby nasz system żywnościowy stał się zrównoważony i musimy tego dokonać szybko. Musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i powstrzymać utratę różnorodności biologicznej związaną z produkcją żywności oraz opracować system żywnościowy, w którym wybór zdrowego i zrównoważonego sposobu odżywiania stanie się łatwiejszy. Rozwiązanie tych problemów środowiskowych, zdrowotnych i społecznych w naszym systemie żywnościowym wymaga współpracy w całym łańcuchu żywnościowym i cieszy mnie ambicja zainteresowanych stron, które już podpisały unijny kodeks postępowania – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy –Frans Timmermans.

Wspomniany kodeks stanowi zasadniczy element działań UE na rzecz zwiększenia dostępności i przystępności cenowej zdrowych i zrównoważonych opcji żywnościowych, które przyczyniają się do zmniejszenia naszego ogólnego śladu środowiskowego. Został on opracowany w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami z UE, przy aktywnym zaangażowaniu i wkładzie innych zainteresowanych stron, w tym organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i stowarzyszeń branżowych, oraz wspólnie ze służbami Komisji Europejskiej. Stowarzyszenia i przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym, które podpisują kodeks, zobowiązują się do przyspieszenia swojego wkładu w transformację w kierunku modelu zrównoważonego. Dzięki podjętym zobowiązaniom wspierają one cele określone w kodeksie i zachęcają podobne przedsiębiorstwa do przystąpienia do niego.

Program obejmuje dwa poziomy zobowiązań:

– Stowarzyszenia UE – zestaw siedmiu celów, z których każdy zawiera własne zadania i orientacyjne działania. Dotyczą one działań promujących przejście na zdrowe i zrównoważone wzorce konsumpcji. Celem jest zwiększenie wpływu przetwórstwa żywności, sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych na zrównoważony rozwój oraz pogłębienie zrównoważonego charakteru łańcuchów wartości żywności, jeśli chodzi o producentów surowców i inne podmioty w łańcuchu. Stowarzyszenia powinny składać roczne sprawozdania z dokonanych postępów.

– Przedsiębiorstwa – ramy dla pionierów dotyczące ambitnych zobowiązań wraz z wymiernymi rezultatami, obejmujące szeroki zakres dziedzin – od dobrostanu zwierząt do ograniczenia spożycia cukru i redukcji emisji gazów cieplarnianych – w całej gamie wytwarzanych przez siebie produktów. Przedsiębiorstwa będą składać sprawozdania z postępów, przedkładając co roku podsumowanie swoich sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju.

Dzisiejszy krok stanowi jedno z naszych pierwszych osiągnięć w ramach strategii „od pola do stołu” na drodze do zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Ścisła współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie w realizacji pomyślnego przechodzenia na zrównoważone systemy żywnościowe. Unijny kodeks postępowania ułatwi tę współpracę, mając za podstawę zobowiązania już podjęte przez przemysł spożywczy i stymulując bardziej ambitne działania. Europejski przemysł spożywczy jest już znany z jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Obecnie powinien również stać się najwyższym standardem zrównoważoności – zakomunikowała Stella Kyriakides -komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Z dniem wprowadzenia w życie kodeksu, 65 sygnatariuszy (26 producentów żywności, 14 detalistów, 1 podmiot z sektora usług gastronomicznych, 24 stowarzyszenia) staje się pionierskimi przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami.
Do podpisania kodeksu postępowania, który postrzegany jest jako przełomowe rozwiązanie, zachęca się więcej unijnych stowarzyszeń i przedsiębiorstw z sektora spożywczego. Wykorzystane w nim podejście, oparte na dialogu z udziałem wielu zainteresowanych stron, może służyć jako model globalnej transformacji.

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych stanowi ważny krok naprzód dokonany przez ekosystem rolno-spożywczy. Każde dobrowolne zobowiązanie liczy się do osiągnięcia trwałej transformacji naszych systemów żywnościowych, wzmacniając jednocześnie ich odporność – podkreślił Thierry Breton – komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Komisja zobowiązuje się do uruchomienia swoich instrumentów wsparcia, w szczególności dla MŚP będących kręgosłupem ekosystemu rolno-spożywczego, jako że jesteśmy na początku tego ambitnego procesu – dodał.

Kodeks to początek dynamicznego procesu. W ramach zarządzania kodeksem wprowadzono narzędzia współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w celu generowania nowych i ambitniejszych zobowiązań i partnerstw oraz stymulowania interakcji i wymiany. Komisja zamierza przedstawić kodeks na szczycie ONZ w sprawie systemów żywnościowych, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Przedsięwzięcie skomentował także komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa – Virginijus SinkevičiusZorientowane na przyszłość przedsiębiorstwa spożywcze wiedzą, że zdrowe gleby i ekosystemy mają zasadnicze znaczenie dla odporności naszych systemów żywnościowych i prowadzonej przez nich samych działalności gospodarczej. Zrównoważone systemy żywnościowe mają również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych i środowiskowych, takich jak wprowadzenie europejskiej i globalnej różnorodności biologicznej na ścieżkę odbudowy. W związku z tym cieszę się, że dzięki temu kodeksowi przemysł spożywczy wykonuje decydujący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, jeśli chodzi o jego działalność gospodarczą i naszą planetę.