Komisja Europejska przyjęła komunikat określający koncepcję nowego europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i przemysł włókienniczy, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

Nowy europejski Bauhaus wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu, aby pokazać wymierny i pozytywny wpływ zrównoważonych innowacji na nasze życie codzienne. Na finansowanie projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro z różnych programów UE. Nowy europejski Bauhaus zostanie także włączony do wielu programów UE jako element kontekstu lub jeden z priorytetów, bez wcześniej określonego budżetu.

Finansowanie będzie pochodzić z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji „Horyzont Europa” (zwłaszcza misje „Horyzont Europa”), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komisja zwróci się również do państw członkowskich o uwzględnienie podstawowych wartości nowego europejskiego Bauhausu w swoich strategiach rozwoju terytorialnego i społeczno-gospodarczego oraz o uruchomienie odpowiednich części krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także programów w ramach polityki spójności, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

Nowy europejski Bauhaus łączy wielką wizję Europejskiego Zielonego Ładu z namacalnymi zmianami w naszym otoczeniu. Chodzi o konkretne, odczuwalne zmiany, które mają korzystny wpływ na nasze życie codzienne – w budownictwie i przestrzeniach publicznych, ale także w takich dziedzinach jak moda czy projektowanie mebli – powiedziała Ursula von der Leyen. Nowy europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, zakładającego zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymagającego mniejszych emisji dwutlenku węgla, sprzyjającego włączeniu społecznemu i przystępnego cenowo dla wszystkich – dodała Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ustanowi laboratorium nowego europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki. Laboratorium to będzie działać w duchu współpracy, będącym od początku cechą charakterystyczną ruchu, który uwzględnia różne sfery życia i jest ukierunkowany na społeczeństwo, przemysł i politykę, aby łączyć ludzi i znaleźć nowe sposoby wspólnego twórczego działania.

Komunikat opiera się na ideach zgromadzonych w fazie współprojektowania, która trwała od stycznia do lipca bieżącego roku. Komisja otrzymała w tym okresie ponad 2000 propozycji, z całej Europy i spoza niej.
Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą oraz przyjmując całościowe podejście, nowy europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które będą nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale również dostępne i przystępne cenowo, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich – podkreśla komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży – Marija Gabriel.

Poprzez swoje interdyscyplinarne i partycypacyjne podejście nowy europejski Bauhaus wzmacnia rolę społeczności lokalnych i regionalnych, przemysłu, innowatorów i kreatywnych umysłów, które współpracują na rzecz poprawy jakości naszego życia. Polityka spójności przekształci nowe pomysły w działania na szczeblu lokalnym – mówi komisarz ds. spójności i reform – Elisa Ferreira.