To ostatni moment na zgłoszenie projektu do Nagrody Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 za działania w dziedzinie klimatu. W tym roku tą sztandarową nagrodą wyróżnione zostaną inicjatywy przyczyniające się do sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu. Projekty można składać do 30 czerwca – do godz. 10.00 czasu brukselskiego.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny poszukuje projektów, które przyczynią się do zmiany norm oraz zachowań, a także zainspirują ludzi do rozwiązania problemów klimatycznych. O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Wnioski składać mogą także osoby fizyczne mieszkające w państwach członkowskich. Zgłaszane inicjatywy i projekty muszą być realizowane UE. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 roku. Całkowita kwota 50 tysięcy euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom podczas ceremonii wręczenia nagród, która ma się odbyć w Brukseli w dniach 8–9 grudnia 2021 roku.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty oraz inicjatywy obejmie co najmniej jedną z następujących kwestii:

– promowanie pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i zdobywania jego akceptacji dla transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu

– promowanie uczestnictwa obywateli w debacie na temat klimatu

– opracowywanie/realizacja projektów promujących zmianę stylu życia na bardziej przyjazny dla klimatu wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych i w miejscach pracy, w tym wśród organizacji pracodawców lub pracowników

– podnoszenie świadomości w zakresie klimatu wśród konsumentów bądź zachęcanie do zmiany zachowań i norm społecznych w kontekście kryzysu klimatycznego

– opracowywanie/realizacja projektów wspierających aktywne polityki klimatyczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim

– promowanie szeroko pojętej sprawiedliwości klimatycznej, z uwzględnieniem praw człowieka i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; podnoszenie świadomości w zakresie klimatu w szerszym, bardziej zróżnicowanym lub nieuprzywilejowanym/zmarginalizowanym gronie odbiorców; zapewnianie, aby żadna grupa społeczna nie została pozostawiona sama sobie w procesie transformacji w kierunku gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu

– promowanie edukacji klimatycznej w szkołach na każdym poziomie; opracowywanie/realizacja projektów podnoszących świadomość w zakresie zmiany klimatu i rozwiązań tego problemu wśród dzieci i osób młodych

– podnoszenie świadomości na temat oddziaływania zmian klimatu i promowanie działań mających na celu zwiększanie odporności oraz przystosowanie się do zmiany klimatu

– promowanie angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityk klimatycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim

– zachęcanie do aktywnych postaw obywatelskich oraz do wzmacniania własnej pozycji poprzez angażowanie się w projekty promujące sprawiedliwą transformację i generujące nowe interakcje obywatelskie służące powstawaniu gospodarki neutralnej dla klimatu

– promowanie aktywności młodzieży w zakresie proponowania i wdrażania rozwiązań dotyczących zmiany klimatu, a także wzmacnianie pozycji osób młodych w celu zaangażowania ich w procesy decyzyjne dotyczące polityk w zakresie klimatu i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim

W 2021 r. EKES po raz dwunasty przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Każdego roku wyróżnienie to jest poświęcone innej kwestii o szczególnym znaczeniu dla UE. Dzięki temu docenia się oraz promuje te inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub pojedynczych osób, które wnoszą istotny wkład we wzmacnianie wspólnych wartości oraz spójności i integracji europejskiej.