Komisja Europejska przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.


Główny program prac o wartości 1,38 mld euro będzie się koncentrował na inwestycjach w obszarach sztucznej inteligencji (SI), chmury obliczeniowej i przestrzeni danych, infrastruktury komunikacji kwantowej, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie do końca 2022 r. Równolegle do głównego programu prac Komisja opublikowała dwa szczegółowe programy prac: pierwszy z nich koncentruje się na finansowaniu działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i dysponuje budżetem w wysokości 269 mln euro w okresie do końca 2022 r.; natomiast drugi dotyczy utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych, a jego budżet w okresie do końca 2023 r. opiewa na 329 mln euro.

Przy pomocy programu „Cyfrowa Europa” budujemy bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę cyfrową. Umożliwiamy również przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego dostępu do danych lub korzystanie z rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Program przewiduje także inwestycje dające pewność, że Europejczycy będą mogli zdobyć odpowiednie umiejętności potrzebne do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Cel zakłady, że wszyscy w Europie – obywatele, przedsiębiorstwa, administracje lokalne i inne zainteresowane strony – będą mieli możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych gotowych do wprowadzenia na rynek – podkreśla wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej – Margrethe Vestager.

Główny program prac w ramach programu „Cyfrowa Europa” będzie obejmował inwestycje, takie jak:


– wdrożenie wspólnych przestrzeni danych (np. przestrzeni danych do celów produkcji, mobilności i finansowania), które ułatwią transgraniczną wymianę danych dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw typu startup i sektora publicznego, a także wdrożenie sfederalizowanej infrastruktury i usług brzegowych, tj. szkieletu rozwiązań cyfrowych, które zapewnią bezpieczne przepływy danych


– tworzenie zaplecza testowego i doświadczalnego na potrzeby rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wykorzystania niezawodnej SI (z uwzględnieniem wykorzystania przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up) w odpowiedzi na kluczowe wyzwania społeczne, m.in. zmianę klimatu i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej (np. wdrożenie opartych na SI urządzeń testujących na potrzeby opieki zdrowotnej, a także inteligentnych miast i społeczności)


– wdrożenie bezpiecznej infrastruktury komunikacji kwantowej na potrzeby UE (EuroQCI), która zapewni wysoką odporność na ataki cybernetyczne


– opracowanie i prowadzenie studiów magisterskich w dziedzinie kluczowych zaawansowanych technologii cyfrowych w celu podniesienia poziomu umiejętności cyfrowych w Europie, w tym działania takie jak intensywne kursy umiejętności cyfrowych dla MŚP, zgodnie z zapowiedziami w programie na rzecz umiejętności z 2020 r. i strategii na rzecz MŚP


– opracowanie, funkcjonowanie oraz ewoluujące i ciągłe utrzymanie usług cyfrowych wspierających transgraniczną interoperacyjność rozwiązań w celu wsparcia administracji publicznych (np. europejska tożsamość cyfrowa).

W programie prac dotyczącym cyberbezpieczeństwa przewidziane zostaną inwestycje w opracowywanie zaawansowanego sprzętu, narzędzi i infrastruktury danych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Posłuży on do finansowania rozwoju i najlepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem, promowania wymiany najlepszych praktyk i zapewniania powszechnego wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce europejskiej.

Mamy obecnie cyfrową dekadę Europy. Do roku 2030 dane, obliczenia w chmurze, usługi brzegowe i obliczenia kwantowe będą siłą napędową dla innowacji w przemyśle i społeczeństwie, przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych. Ogłoszone dzisiaj inwestycje o wartości 2 mld euro umożliwią europejskim przedsiębiorstwom o różnej wielkości, a zwłaszcza przedsiębiorstwom typu start-up, wykorzystanie możliwości na szybko rozwijających się rynkach. Przyczynią się one również do uzyskania przez obywatel Unii większych możliwości dzięki nabyciu umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w bezpiecznym środowisku cyfrowym. Nastąpi wzmocnienie naszej suwerenności technologicznej – mówi Thierry Breton – komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Aby pomóc w osiągnięciu celów programu „Cyfrowa Europa”, w jego ramach zostanie uruchomiona sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych oferująca dostęp do testowania technologii i wspierająca transformację cyfrową organizacji prywatnych i publicznych w całej Europie, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, administracji rządowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Europejskie centra innowacji cyfrowych będą ważnym narzędziem polityki UE, w szczególności polityki przemysłowej i polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up, zapewniającym wsparcie przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu w dwojakiej transformacji – zielonej i cyfrowej.