Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj wieczorem przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Po ogłoszeniu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii za 2021 r., że rok 2022 należy poświęcić tym, którzy poświęcili tak wiele innym, w październiku br. Komisja przedłożyła współprawodawcom formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży.

Przez cały 2022 r. Komisja będzie koordynować wiele różnych działań w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami młodzieżowymi i samą młodzieżą. Inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży otrzymają wsparcie w wysokości 8 mln euro z Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Finansowanie to będzie pochodzić z dodatkowych środków na 2022 r. przydzielonych przez władzę budżetową na Europejski Rok Młodzieży. Znaczny wkład w realizację celów i działań tego Europejskiego Roku wniosą również inne programy i instrumenty unijne. Młodzi Europejczycy otrzymają wiele możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w ich rozwoju zawodowym, a także uczestniczenia jako obywatele w kształtowaniu przyszłości Europy.

Porozumienie to jest ważnym elementem naszej polityki na rzecz młodzieży. Środki budżetowe przeznaczone na Europejski Rok będą służyć naszym działaniom przewodnim. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 będziemy pomagać młodym Europejczykom w obronie i promowaniu wolności, wartości, możliwości i solidarności. Jesteśmy to winni pokoleniom, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii i teraz muszą odzyskać kontrolę nad swoim życiem – oświadczył wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia – Margaritis Schinas.

Dziękuję współprawodawcom za osiągnięcie porozumienia w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży w rekordowo krótkim czasie. Wszyscy rozumiemy, jak ważne jest skierowanie uwagi na młodych ludzi i pogratulowanie im odporności, którą się wykazali w ciągu dwóch ostatnich bardzo trudnych lat. Zapraszam wszystkich młodych Europejczyków do udziału w licznych spotkaniach, inicjatywach i działaniach, które będziemy organizować od stycznia 2022 r. Chcemy, żeby młodzi ludzie zabrali głos i pomogli nam podejmować decyzje, które będą miały wpływ na ich przyszłość. Pragniemy, aby Europejski Rok przyniósł konkretne działania, które będą przynosić efekty jeszcze długo po 2022 r. Wspólnie sprawimy, że ten Europejski Rok okaże się sukcesem! – zakomunikowała europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży – Marija Gabriel.

Aby uhonorować, wspierać i angażować młode osoby we wszystkich obszarach, w ramach Europejskiego Roku Młodzieży będziemy dążyć do osiągnięcia czterech celów:

• Przywrócenie dobrych perspektyw dla młodych osób, w szczególności naprawienie negatywnych skutków pandemii COVID-19, które ich dotknęły, oraz ukazanie możliwości, jakie oferują młodzieży i całemu społeczeństwu zielona i cyfrowa transformacja oraz inne unijne polityki;
• Pomaganie osobom młodym, zwłaszcza tym o mniejszych szansach, wywodzącym się z różnych środowisk defaworyzowanych lub należącym do szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych grup społecznych, w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i kompetencji (m.in. poprzez pracę z młodzieżą), tak aby mogły stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zainspirowanymi europejskim poczuciem przynależności
• Pomaganie młodym ludziom w lepszym poznaniu wielorakich możliwości, które mają do dyspozycji, i aktywne promowanie ich szans na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby wspierać ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy oraz sytuację ekonomiczną.
• Włączenie polityki młodzieżowej w główny nurt wszystkich odpowiednich obszarów polityki Unii zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, aby zachęcić do uwzględniania perspektywy młodzieży przy wyznaczaniu kierunków polityki na wszystkich szczeblach.

Wszystkie te działania i możliwości zaangażowania powinny wywrzeć trwały wpływ i stanowić dorobek, którzy utrzyma się długo po 2022 r. Chociaż istniejące programy UE na rzecz młodzieży, takie jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, będą oczywiście odgrywać kluczową rolę w realizacji i finansowaniu działań, to Europejski Rok Młodzieży ma mieć charakter międzysektorowy i opierać się na wszystkich politykach UE.

W trakcie Europejskiego Roku spodziewane jest uruchomienie kilku inicjatyw przewodnich obejmujących różne obszary polityki, na przykład nowej inicjatywy ALMA, która ma pomóc młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez połączenie wsparcia na kształcenie, szkolenie zawodowe lub zatrudnienie w ich kraju macierzystym ze stażem w innym państwie UE. Europejski Rok Młodzieży będzie również iść w parze z wdrażaniem instrumentu NextGenerationEU, który na nowo otwiera perspektywy dla młodych ludzi, m.in. poprzez tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia dla Europy przyszłości, a także wspiera uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym.

Przedstawiając wniosek, Komisja wezwała państwa członkowskie do powołania krajowego koordynatora odpowiedzialnego za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży. W dniu 16 listopada Komisja odbyła pierwsze posiedzenie, aby wymienić się informacjami na temat stanu przygotowań.
Aby Rok Młodzieży okazał się sukcesem, trzeba planować go wspólnie z osobami, które będą jego największymi beneficjentami. Młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe są ściśle zaangażowani w organizację Europejskiego Roku. Aby poznać ich oczekiwania i propozycje, przeprowadzono ankietę internetową, która była otwarta od 22 października do 21 listopada. Według raportu z tej ankiety otrzymano niemal 5 000 odpowiedzi ze wszystkich państw członkowskich. Większość respondentów (58,8 proc.) stwierdziła, że pragnie aktywnie uczestniczyć w Europejskim Roku Młodzieży.

Europejski Rok będzie również powiązany z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, w której osoby młode odgrywają kluczową rolę. Jedną trzecią europejskich paneli obywatelskich stanowią osoby w wieku od 16 do 25 lat. Taki sam odsetek młodych ludzi można znaleźć wśród ambasadorów paneli, którzy przekazują zalecenia na sesje plenarne Konferencji oraz prowadzą dyskusje z posłami do PE, politykami krajowymi, komisarzami i innymi członkami sesji plenarnych, w których uczestniczą organy UE i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. W sesjach plenarnych Konferencji bierze udział także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży.