Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez futer”. Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania futer. Zwracają się również o zakaz wprowadzania takich futer oraz zawierających je produktów do obrotu w UE.

Ponieważ inicjatywa spełnia niezbędne warunki, Komisja Europejska uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany pod względem merytorycznym.

Dalsze kroki

Po dzisiejszej rejestracji organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 roku. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii. Od początku istnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 112 wniosków o uruchomienie EIO, z których 88 było dopuszczalnych i w związku z tym kwalifikowało się do rejestracji.