Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach nowego programu pilotażowego „Women TechEU”, wspierającego przedsiębiorstwa typu start-up w dziedzinie zaawansowanych technologii, którymi kierują kobiety. Zaproszenie do składania wniosków jest finansowane w ramach programu prac „Europejskie ekosystemy innowacyjności” unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”.

 Jestem szczególnie dumna z pomyślnego wyniku pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Women TechEU”. Duża liczba znakomitych wniosków potwierdza, że istnieje potrzeba udzielenia wsparcia prowadzonym przez kobiety przedsiębiorstwom w dziedzinie zaawansowanych technologii na wczesnym etapie, gdy ryzyko jest najwyższe. Będziemy pomagać tym 50 przedsiębiorstwom kierowanym przez kobiety za pomocą finansowania, mentoringu i tworzenia sieci kontaktów, a w 2022 r. zwiększymy skalę tego programu – podkreślała Marija Gabriel – komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Program „Women TechEU” to nowa inicjatywa Unii Europejskiej. Oferuje on dotacje o indywidualnej wartości 75 tys. euro na wsparcie początkowych etapów procesu innowacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Zapewnia się również mentoring i coaching na podstawie programu „Wiodąca rola kobiet” Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów w całej UE.

W następstwie oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów Komisja udzieli wsparcia pierwszej grupie 50 przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety z 15 państw. Ponad 40 z nich ma siedzibę w państwach członkowskich UE, z czego jedna piąta w państwach o szerszym uczestnictwie w programie „Horyzont Europa”. Ponadto około jedna piąta przedsiębiorstw ma siedzibę w państwach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

Przedsiębiorstwa zgłoszone do finansowania opracowały przełomowe i radykalne innowacje w wielu dziedzinach, począwszy od wczesnego diagnozowania i leczenia nowotworów, aż po ograniczenie negatywnego wpływu emisji metanu. Odnoszą się one do celów zrównoważonego rozwoju, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, ograniczenie marnotrawstwa żywności, a także zwiększenie dostępu do edukacji i wzmocnienie pozycji kobiet.

Realizacja projektów rozpocznie się wiosną 2022 r. i ma trwać od 6 do 12 miesięcy. Kobiety-liderzy zostaną objęte programem „Wiodąca rola kobiet” Europejskiej Rady ds. Innowacji w zakresie dostosowanych do potrzeb działań dotyczących coachingu i mentoringu.

Po bardzo obiecującej reakcji na ten pierwszy projekt pilotażowy Komisja powtórzy program „Women TechEU” w 2022 r. Budżet kolejnego zaproszenia do składania wniosków zostanie zwiększony do 10 mln euro, co pozwoli przyznać środki finansowe około 130 przedsiębiorstwom (wzrost w porównaniu z 50 przedsiębiorstwami w tym roku). Zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w 2022 r.

Kontekst 

Zaawansowane technologie stanowią ponad jedną czwartą europejskiego ekosystemu start-upów, a europejskie przedsiębiorstwa z tego sektora są obecnie wyceniane na łączną kwotę 700 mld euro i ich wartość ciągle rośnie. Kobiety są jednak w dużej mierze niewystarczająco reprezentowane w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii.

Opierając się na innowacjach inżynieryjnych i postępach w nauce, przedsiębiorstwa typu start-up w dziedzinie zaawansowanych technologii zazwyczaj mają dłuższe cykle badawczo-rozwojowe i często na ich budowę potrzeba więcej czasu oraz kapitału niż w przypadku innych przedsiębiorstw typu start-up. Większość z tych przedsięwzięć może zakończyć się niepowodzeniem w pierwszych latach działalności, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego wsparcia i inwestycji na wczesnym etapie. Kobiety w sektorze zaawansowanych technologii często borykają się z dodatkowymi przeszkodami wynikającymi z uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią, zwłaszcza w sektorach takich jak technologia.

W przypadku każdej kobiety, która nie ma możliwości uruchomienia przedsiębiorstwa w dziedzinie zaawansowanych technologii i kierowania nim, Europa traci nie tylko talenty i różnorodność, ale może również marnować szanse na wzrost gospodarczy.

Nowy program „Women TechEU” ma za zadanie likwidację tego deficytu innowacyjnego związanego z kwestiami płci poprzez wspieranie kierowanych przez kobiety przedsiębiorstw w dziedzinie zaawansowanych technologii na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie ich działalności. Za pomocą tego programu UE dąży do zwiększenia liczby przedsiębiorstw typu start-up kierowanych przez kobiety oraz do stworzenia sprawiedliwszego i lepiej prosperującego europejskiego ekosystemu zaawansowanych technologii.

Program „Women TechEU” jest częścią zestawu działań UE mających na celu wspieranie innowatorek. Kluczowe inicjatywy obejmują Europejską Nagrodę dla Innowatorek, ambitne cele dotyczące liczby przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety zgłaszających swój udział w ramach „Akceleratora” EIC, zrównoważony pod względem płci zarząd Europejskiej Rady ds. Innowacji, włączenie wymiaru płci do odpowiednich wyzwań Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz pilotażowy wskaźnik innowacyjności w zakresie płci i różnorodności w celu śledzenia postępów.

W 2021 r. do Europejskiej Nagrody dla Innowatorek zgłoszono rekordową liczbę 264 kandydatur, co świadczy o szybko rosnącej liczbie przedsiębiorstw typu start-up prowadzonych przez kobiety w Europie. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla kobiet będących autorkami przełomowych innowacji w Europie i ma na celu stworzenie wzorów do naśladowania dla kobiet i dziewcząt w całej Europie.