Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje historyczne porozumienie, które zostało zatwierdzone przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G-20. Globalne porozumienie zapewni sprawiedliwe i stabilne międzynarodowe ramy opodatkowania osób prawnych.

Ten bezprecedensowy konsensus doprowadzi do pełnej reformy międzynarodowego systemu opodatkowania osób prawnych. Obejmie to realokację praw do opodatkowania, co w praktyce oznacza, że największe przedsiębiorstwa w skali globu będą musiały płacić podatki niezależnie od tego, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Jednocześnie minimalna – globalna, efektywna stawka podatkowa na poziomie co najmniej 15% pomoże ograniczyć agresywne planowanie podatkowe i powstrzymać „równanie w dół” podatku od osób prawnych.

Grupa G-20 zatwierdziła bezprecedensowe globalne porozumienie w sprawie reformy opodatkowania osób prawnych osiągnięte w ubiegłym tygodniu i aktualnie popierane przez 132 jurysdykcje. Podjęto odważny krok, który nieliczni uznaliby za możliwy zaledwie kilka miesięcy temu. Jest to zwycięstwo w zakresie sprawiedliwości podatkowej, sprawiedliwości społecznej i systemu wielostronnego – powiedział Paolo Gentiloni – unijny komisarz do spraw gospodarki. To jednak nie koniec. Musimy sfinalizować tę umowę do października. Wierzę, że w tym czasie będziemy w stanie osiągnąć konsensus w tej kluczowej kwestii między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – dodał przedstawiciel UE.

Prace prowadzone pod auspicjami otwartych ram Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) koncentrują się na dwóch głównych kwestiach:

– Dostosowaniu międzynarodowych przepisów dotyczących podziału opodatkowania zysków przedsiębiorstw między kraje, tak aby odzwierciedlały one zmieniający się charakter modeli biznesowych, w tym zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności fizycznej obecności. Zgodnie z nowymi przepisami część nadwyżki zysków największych, najbardziej rentownych przedsiębiorstw wielonarodowych byłaby przekazywana do jurysdykcji rynkowych, w których znajdują się konsumenci lub użytkownicy

– Zapewnieniu, aby przedsiębiorstwa wielonarodowe podlegały co roku minimalnemu efektywnemu poziomowi opodatkowania wszystkich swoich zysków. Stawka ta zostanie ustalona na poziomie co najmniej 15% i będzie miała zastosowanie do wszystkich grup wielonarodowych generujących łącznie ponad 750 mln euro.

Szczegóły techniczne umowy będą negocjowane w nadchodzących miesiącach z myślą o wypracowaniu ostatecznego porozumienia w październiku przez 139 państw uczestniczących w otwartych ramach. Po osiągnięciu opartego na konsensusie globalnego porozumienia w sprawie obu filarów Komisja Europejska szybko zaproponuje środki służące ich wdrożeniu w UE, zgodnie z agendą podatkową UE i potrzebami jednolitego rynku.