Komisja uruchomiła centrum wiedzy na temat raka – pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Centrum wiedzy to nowa platforma internetowa służąca gromadzeniu dowodów i koordynowaniu działań mających na celu walkę z najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65 roku życia w Europie.

W jaki sposób będzie funkcjonować tytułowa platforma? Przede wszystkim zidentyfikuje najnowsze dane dotyczące nowotworów, zapewni wytyczne w zakresie opieki zdrowotnej i systemy zapewniania jakości, a także będzie monitorować i projektować tendencje w zakresie zachorowalności i umieralności na raka w całej UE. Jest to również przestrzeń, w której każda osoba zaangażowana walkę z rakiem może dzielić się najlepszymi praktykami, współpracować i koordynować działania w celu jak najlepszego wykorzystania zbiorowej wiedzy i nauki opartej na dowodach.

Centrum wiedzy na temat raka to pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Dzięki większej wiedzy możemy lepiej zrozumieć raka, zapobiegać mu i leczyć. Badania naukowe i innowacje są punktem wyjścia dla nowego podejścia do opieki nad chorymi na raka w UE. Gromadzenie i dzielenie się najnowszymi wynikami badań naukowych, innowacji i technologii w dziedzinie chorób nowotworowych, w tym nowych zindywidualizowanych i cyfrowych rozwiązań, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji organów odpowiedzialnych za zdrowie i badania naukowe, tak aby mogły lepiej walczyć z rakiem, a centrum wiedzy będzie kluczowym elementem tych działań – podkreśliła komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywnościStella Kyriakides.

Aby pokonać raka, musimy połączyć siły w całym społeczeństwie: od instytucji przez naukowców, organizacje pacjentów po innowatorów. Nauka może pomóc nam zrozumieć chorobę i związane z nią czynniki ryzyka, ale aby wywrzeć rzeczywisty wpływ, wiedza ta musi zostać uwzględniona w strategiach politycznych i interwencjach, które ratują życie – powiedziała Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Centrum wiedzy na temat raka jest kluczowym narzędziem koordynacji naszych wysiłków i zapewnienia, abyśmy wykorzystali najlepsze dostępne dowody w celu wygrania tej walki – dodała M. Gabriel, która jest również odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze.

Jaka jest rola centrum wiedzy?

Centrum wiedzy na temat raka jest niezależnym pośrednikiem przekazywania wiedzy zapewniającym oparte na dowodach wsparcie polityki. Jednocześnie przyczyni się do rozbudowania istniejących systemów informatycznych Komisji, portali, platform i baz danych dotyczących nowotworów.

Zadania centrum:

– ewidencjonowanie i przedstawienie najnowszych dowodów i statystyk dotyczących nowotworów
– monitorowanie tendencji w zakresie nowotworów , tak aby można było ocenić skuteczność strategii profilaktycznych i programów badań przesiewowych
– opracowanie europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki nad osobami chorymi na raka w celu poprawy wyleczalności i zmniejszenia nierówności między regionami UE
– pomoc w kształtowaniu polityki profilaktyki nowotworowej związanej ze środowiskiem i zdrowym trybem życia, w tym w zakresie ograniczania palenia tytoniu i spożywania alkoholu
– identyfikacja luk w badaniach lub polityce
–  zapewnienie przestrzeni do koordynacji różnych inicjatyw dotyczących raka na jednej platformie
–  pomoc w zmniejszaniu nierówności w profilaktyce i opiece nad osobami chorymi na raka w całej UE

Platforma stanowi punkt odniesienia dla kształtowania polityki w zakresie profilaktyki za pośrednictwem Platformy Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom . Na platformie znajduje się także europejski system informacji o raku oraz europejskie wytyczne i systemy zapewniania jakości w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki.

Centrum wiedzy to inicjatywa przewodnia europejskiego planu walki z rakiem , który jest głównym priorytetem w dziedzinie zdrowia Komisji Ursuli von der Leyen i kluczowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. W planie walki z rakiem określono nowe i ambitne podejście do zmniejszenia obciążenia związanego z rakiem w UE, obejmujące całą ścieżkę choroby, od profilaktyki po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które pokonały chorobę, koncentrując się na działaniach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Ponadto przewidywana misja badawcza dotycząca chorób nowotworowych w ramach programu „Horyzont Europa” będzie jednym z głównych elementów inwestycji UE w badania naukowe i innowacje w dziedzinie raka. Będzie ona stanowić źródło informacji dla wielu kluczowych działań w ramach planów walki z rakiem i dostarczy nowatorskich koncepcji w zakresie polityki i innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów.

Centrum wiedzy na temat raka pomoże tym inicjatywom osiągnąć sukces poprzez określanie, dostosowywanie, planowanie i koordynowanie działań naukowych i technicznych. Doprowadzi to do lepszego zapobiegania, poprawy badań przesiewowych w celu wcześniejszego wykrywania oraz do poprawy leczenia i opieki, tak abyśmy mogli w przyszłości żyć bardziej zdrowo i szczęśliwie.

Nowe wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi, diagnostyki i opieki

Ponadto uruchomiono również pierwszy kluczowy produkt centrum wiedzy – europejskie wytyczne i system zapewniania jakości w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi, diagnostyki i opieki. Te zorientowane na pacjenta i oparte na dowodach wytyczne zapewniają świadczeniodawcom opieki zdrowotnej oraz kobietom jasne i niezależne wytyczne dotyczące pełnej ścieżki opieki zdrowotnej w odniesieniu do głównego nowotworu, który dotyka kobiety. Przyczynią się one do zmniejszenia zachorowalności na raka piersi i wyeliminowania możliwych do uniknięcia nierówności w zakresie zachorowalności, częstości występowania, śmiertelności i przeżywalności między krajami UE i w ich obrębie. Wytyczne i towarzyszące im podręczniki zapewniania jakości są dostępne na stronach internetowych centrum wiedzy i będą aktualizowane w miarę pojawiania się nowych dowodów.