Opublikowane dziś we wszystkich państwach członkowskich badanie Eurobarometr Flash pokazuje, że obywatele UE popierają reakcję UE na inwazję Rosji na Ukrainę. Większość Europejczyków uważa, że od początku wojny reakcja UE była solidarna (79 proc.), jednomyślna (63 proc.) i szybka (58 proc.).

Respondenci zdecydowanie opowiadają się za niezachwianym poparciem dla Ukrainy i jej mieszkańców. W szczególności ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów (93 proc.) zgadza się z udzielaniem pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną. 88 proc. Europejczyków popiera pomysł udzielenia schronienia w UE osobom uciekających przed wojną. 80 proc. popiera udzielanie Ukrainie wsparcia finansowego. 66 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że „Ukraina powinna przystąpić do UE, gdy będzie gotowa”, 71 proc. uważa, że Ukraina należy do europejskiej rodziny, a 89 proc. odczuwa sympatię wobec Ukraińców.

Poparcie dla sankcji nałożonych na Rosję po ataku wojskowym na Ukrainę jest również bardzo wysokie. Zdecydowana większość Europejczyków (80 proc.) popiera sankcje gospodarcze wobec Rosji. 79 proc. Europejczyków popiera sankcje wobec rosyjskich oligarchów w celu obarczenia odczuwalnymi kosztami gospodarczymi i politycznymi rosyjskiej elity politycznej odpowiedzialnej za inwazję.

Dwie trzecie Europejczyków (67 proc.) popiera finansowanie przez UE sprzętu wojskowego i jego dostawy na Ukrainę. Ponadto 75 proc. respondentów uważa, że wojna na Ukrainie pokazuje, że „potrzebujemy ściślejszej współpracy wojskowej w ramach UE”.

Badanie wykazało również szerokie poparcie dla działań UE w dziedzinie energii mających na celu wyeliminowanie zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Istnieje szeroki konsensus w sprawie magazynowania gazu w UE, aby uniknąć ryzyka niedoboru w następnej zimie (86 proc.), w sprawie podjęcia przez UE działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, transportu i towarów (85 proc.), a także co do tego, że wojna na Ukrainie sprawia, że pilniejsze staje się inwestowanie w odnawialne źródła energii (84 proc.). 90 proc. Europejczyków zgadza się, że na szczeblu europejskim należy podjąć działania w celu ograniczenia wpływu rosnących cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa. 86 proc. europejskich respondentów twierdzi, że wzrost cen energii ma znaczący wpływ na ich siłę nabywczą.

Kontekst

Niniejsze badanie Eurobarometr Flash zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich w dniach 13–20 kwietnia 2022 r. Przeprowadzono wywiady online z 26 066 obywatelami UE.