Komisja opublikowała dziś zaktualizowane zalecenia dotyczące reformy przepisów w odniesieniu do siedmiu zawodów regulowanych. Celem zaleceń jest zachęcenie państw członkowskich do tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie państw członkowskich w tym zakresie, a przede wszystkim usunięcie utrzymujących się przeszkód na jednolitym rynku usług.

Zaktualizowane zalecenia odzwierciedlają bardzo ograniczone postępy, jakie osiągnęły państwa członkowskie w reformowaniu przepisów dotyczących zawodów regulowanych od momentu opublikowania pierwszych zaleceń w 2017 r. Tylko kilka państw członkowskich podjęło działania w celu usunięcia nieproporcjonalnych regulacji. Ogólnie rzecz biorąc, w wyniku reform zalecenia Komisji zostały zrealizowane jedynie częściowo, co pozostawia znaczne pole do dalszych usprawnień regulacyjnych w większości państw członkowskich.

Ukierunkowane i skuteczne reformy strukturalne w tych sektorach przyniosłyby korzyści europejskim ekosystemom przemysłowym poważnie dotkniętym pandemią dzięki stworzeniu bardziej otwartego otoczenia biznesowego oraz zwiększeniu możliwości wyboru, cen i dostępności usług dla konsumentów i przemysłu.

Usługi biznesowe mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Zależą od nich europejscy konsumenci oraz wszystkie ekosystemy przemysłowe. Opublikowane dziś zalecenia mają pobudzić działania państw członkowskich na rzecz poprawy konkurencyjności i odporności jednolitego rynku usług oraz przyczynić się do odbudowy po pandemii COVID-19. Ograniczone postępy w zakresie reform w ciągu ostatnich 4 lat pokazują, że musimy bardziej się postarać. Komisja Europejska jest gotowa wspierać państwa członkowskie w tym procesie – powiedział Thierry Breton – komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Zalecenia koncentrują się na siedmiu zawodach regulowanych o wysokim potencjale wzrostu, innowacji i zatrudnienia: architekci, inżynierowie, prawnicy, księgowi, rzecznicy patentowi, agenci nieruchomości i przewodnicy turystyczni. Zalecenia dotyczą przepisów krajowych regulujących dostęp do tych zawodów i ich wykonywanie, na przykład poprzez zarezerwowanie szerokich obszarów działalności dla specjalistów posiadających określone kwalifikacje lub poprzez ograniczenie rodzajów spółek i dozwolonych struktur własnościowych. Praktyki te mogą ograniczać konkurencję, a także dostęp przedsiębiorstw do kapitału, korzyści skali i innowacji. W istocie dostęp do zawodów regulowanych i ich wykonywania są wielokrotnie wymieniane jako utrzymujące się przeszkody dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

W tym celu zaleca się:

– monitorowanie postępów w realizacji reform
– zwiększenie świadomości na temat uciążliwych regulacji
– określenie obszarów o największym potencjale gospodarczym, w których należy przeprowadzić reformy

W komunikacie przeanalizowano i porównano restrykcyjność barier nałożonych na podobne zawody w państwach członkowskich przy użyciu wskaźnika ilościowego. Komunikat i zawarte w nim zalecenia stanowią część ambitnego programu Komisji mającego na celu poprawę integracji, konkurencyjności i dynamiki europejskiego jednolitego rynku usług, jak określono w zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej na 2020 r. Stanowi on rozwinięcie działania podstawowego określonego w planie działania na rzecz egzekwowania przepisów.

Przydatne linki:

Komunikat w sprawie analizy i aktualizacji zaleceń dotyczących reformy zawodów regulowanych z 2017 roku:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46053

Dokument roboczy służb Komisji:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46054