Dziś w Warszawie przebywała delegacja Komisji Europejskiej złożona z dyrektorów z Dyrekcji Generalnych ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO), ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME), ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (HOME) oraz Sekretariatu Generalnego.

Delegacja spotkała się z przedstawicielami polskiej administracji rządowej, w tym m.in. z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, aby przedyskutować możliwości wykorzystania funduszy unijnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przedmiotem rozmów jest przede wszystkim przyjęty przez Komisję Europejską 8 marca wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), który umożliwia państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie. CARE wprowadza konieczną elastyczność w przepisach dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020, aby umożliwić szybkie przydzielenie dostępnych środków. 

  • Środki z funduszy unijnych w ramach pakietu CARE mogą zostać przeznaczone na rzecz uchodźców z Ukrainy na przykład na inwestycje w edukację, zatrudnienie, mieszkalnictwo, opiekę zdrowotną i opiekę nad dziećmi. Z kolei Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym pozwala na udzielenie podstawowego wsparcia materialnego, takiego jak żywność i odzież. W celu dalszego wspierania Polski nadzwyczajna 100% stopa współfinansowania ze środków UE, wprowadzona w odpowiedzi na pandemię, zostanie przedłużona o rok. Unia Europejska jest zjednoczona w solidarności z Ukrainą i narodem ukraińskim. Komisja będzie nadal udzielać wsparcia z funduszy unijnych, koncentrując się na realizacji długoterminowych celów we wszystkich państwach członkowskich, tak aby mogły one reagować na pojawiające się potrzeby – w ten sposób podsumował dzisiejsze spotkania Zastępca Dyrektora Generalnego DG REGIO – Normunds Popens.