Wearing the yellow and blue colours of Ukraine, President von der Leyen presented on Friday, June 24, the Commission’s Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia. The Commission recommends to the Council that all three countries be given the perspective to become members of the EU.

Moreover, Ukraine and Moldova should be granted candidate status, on the understanding that steps are taken in a number of areas, while Georgia should be granted candidate status once a number of priorities have been addressed.

The President said: “Ukraine, Moldova and Georgia share the strong and legitimate aspiration of joining the European Union. Today, we are sending them a clear signal of support in their aspirations, even as they face challenging circumstances. And we do so standing firm on our European values and standards, setting out the path they need to follow in order to join the EU.”

“The Commission’s Opinions mark an inflection point in our relations. Indeed, this is a historic day for the people of Ukraine, Moldova and Georgia. We are confirming that they belong, in due time, in the European Union. The next steps are now in the hands of our Member States.”

Ukraine deserves a European perspective”

In a packed pressroom, the President added: “We have one clear message — and that is, yes, Ukraine deserves a European perspective, yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country. This is on the understanding that good work has been done.”

However, she stressed, “important work remains to be done. The entire process is merit-based, so it goes by the book and progress depends entirely on Ukraine. So it is Ukraine that has it in its hands, and what can be better than to shape your own future!”

We have one clear message — and that is, yes, Ukraine deserves a European perspective​

In the introduction of its Opinion on Ukraine, the Commission recalls that the decision in 2013 of the then-Ukrainian President not to sign the EU-Ukraine Association Agreement led to protests that ousted the government. And that “subsequently, the Russian Federation moved against Ukraine, not accepting the independent choice of the Ukrainian people.”

The Commission also acknowledges that since 2016 Ukraine has progressively extended its participation in EU programmes such as Horizon 2020 and Horizon Europe, COSME, Creative Europe and EU4Youth programmes, whilst concluding agreements with over a dozen EU agencies.

However, the opinion stresses that Ukraine needs to reform its public administration, and that its judiciary is still regarded as “one of the least trusted and credible institutions”. Also, the Opinion notes that the number of high-level officials brought to justice for corruption remains limited, police should be reformed and better funded, and that its economy needs more structural reforms (Ukraine’s GDP per capita in 2020 represented 29.8% of the EU average).

Moldova and Georgia

As for Moldova, the steps that need to be taken include completing the reform of the judiciary to make it independent, efficient, accountable and transparent, delivering on the commitment to fight corruption at all levels, strengthening the fight against organised crime, providing quality public services, and strengthening the protection of human rights.

Finally, while the College recommends that Georgia be granted a European perspective, candidate status should only be granted after new assessments, and once a number of priorities have been addressed, it recommends.

These priorities include addressing the issue of political polarisation, guaranteeing the full functioning of all State institutions, strengthening their independent and effective accountability, adopting and implementing a transparent and effective judicial reform strategy and action plan, strengthening the independence of its Anti-Corruption Agency as well as the fight against organised crime, guaranteeing a free, professional, pluralistic and independent media environment, and strengthening the protection of human rights.

The timeline

Ukraine applied to become a member of the EU on 28 February, five days after Russia launched its full-scale invasion. Moldova and Georgia presented their applications for membership a few days later, on 3 March 2022.

On 7 March, the Council invited the Commission to submit its Opinion on these three applications. EU Heads of State and Government endorsed this decision at their informal meeting in Versailles on 11 March.

Commissioner Várhelyi said: “We have worked quickly and efficiently to be able to present our Opinions in record time. We expect Member States to take forward decisions in the coming days, but our partner countries should already start working to deliver on their side on the key reforms outlined in our recommendation.”

The applications will now be discussed in light of the Commission’s Opinions at this week’s European Council.

Opinie Komisji w sprawie statusu kraju kandydującego Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

Ubrana w żółto-niebieskie barwy Ukrainy, prezydent von der Leyen przedstawiła w piątek, 24 czerwca, opinie Komisji w sprawie wniosków o członkostwo Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Komisja zaleca Radzie, aby wszystkie trzy kraje otrzymały perspektywę członkostwa w UE.

Dodatkowo, Ukrainie i Mołdawii należy przyznać status krajów kandydujących, przy założeniu, że podejmowane są kroki w wielu obszarach, natomiast Gruzji należy przyznać status krajów kandydujących po zajęciu się pewnymi priorytetami.

— Ukraina, Mołdawia i Gruzja podzielają silne i uzasadnione dążenie do przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś wysyłamy im wyraźny sygnał wsparcia w ich dążeniach, nawet w obliczu trudnych okoliczności. I robimy to, trzymając się mocno naszych europejskich wartości i standardów, wyznaczając ścieżkę, którą muszą podążać, aby dołączyć do UE — powiedziała Prezydent powiedział. — Opinie Komisji są punktem zwrotnym w naszych stosunkach. Rzeczywiście, jest to historyczny dzień dla mieszkańców Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Potwierdzamy, że w odpowiednim czasie należą one do Unii Europejskiej. Kolejne kroki są teraz w rękach naszych państw członkowskich”.

Ukraina zasługuje na europejską perspektywę

W wypełnionym po brzegi pokoju prasowym prezydent dodała: — Mamy jedno jasne przesłanie — a mianowicie tak, Ukraina zasługuje na europejską perspektywę, tak, Ukrainę należy powitać jako kraj kandydujący. Dzieje się tak przy założeniu, że dobra praca została wykonana.

Podkreśliła jednak, że „wciąż jeszcze wiele rzeczy jest do wykonania. Cały proces opiera się na zasługach, więc idzie zgodnie z zasadami, a postęp zależy wyłącznie od Ukrainy. Zatem to Ukraina ma to w swoich rękach, a cóż może być lepszego niż kształtowanie własnej przyszłości!”

Mamy jedno jasne przesłanie — tak, Ukraina zasługuje na europejską perspektywę

We wstępie do Opinii w sprawie Ukrainy Komisja przypomina, że decyzja ówczesnego prezydenta Ukrainy z 2013 r. o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina doprowadziła do protestów, które obaliły rząd. I że „później Federacja Rosyjska wystąpiła przeciwko Ukrainie, nie akceptując niezależnego wyboru narodu ukraińskiego”.

Komisja przyznaje również, że od 2016 r. Ukraina stopniowo rozszerzała swój udział w programach UE, takich jak Horyzont 2020 i Horyzont Europa, COSME, Kreatywna Europa i EU4Youth, zawierając jednocześnie umowy z kilkunastoma agencjami UE.

W opinii podkreślono jednak, że Ukraina musi zreformować swoją administrację publiczną, a jej sądownictwo nadal uważane jest za „jedną z najmniej zaufanych i wiarygodnych instytucji”. korupcja pozostaje ograniczona. Policja powinna zostać zreformowana i lepiej finansowana, a jej gospodarka potrzebuje więcej reform strukturalnych (PKB na mieszkańca Ukrainy w 2020 r. stanowił 29,8 ptoc. średniej UE).

Mołdawia i Gruzja

Jeśli chodzi o Mołdawię, działania, które należy podjąć, obejmują dokończenie reformy sądownictwa w celu uczynienia go niezależnym, wydajnym, odpowiedzialnym i przejrzystym, wywiązanie się z zobowiązania do walki z korupcją na wszystkich szczeblach, wzmocnienie walki z przestępczością zorganizowaną, zapewnienie wysokiej jakości opinii publicznej usług oraz wzmocnienie ochrony praw człowieka.

Wreszcie, chociaż Kolegium zaleca, aby Gruzji nadano perspektywę europejską, status kandydata należy przyznać dopiero po przeprowadzeniu nowych ocen i po ustaleniu szeregu priorytetów, zaleca.

Priorytety te obejmują zajęcie się kwestią polaryzacji politycznej, zagwarantowanie pełnego funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych, wzmocnienie ich niezależnej i skutecznej rozliczalności, przyjęcie i wdrożenie przejrzystej i skutecznej strategii reformy sądownictwa oraz planu działania, wzmocnienie niezależności Agencji Antykorupcyjnej jako a także walkę z przestępczością zorganizowaną, gwarantującą wolne, profesjonalne, pluralistyczne i niezależne środowisko medialne oraz wzmacniającą ochronę praw człowieka.

Ramy czasowe

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE 28 lutego, pięć dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę. Mołdawia i Gruzja przedstawiły swoje wnioski o członkostwo kilka dni później, 3 marca 2022 roku.

7 marca Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie opinii w sprawie tych trzech wniosków. Szefowie państw i rządów UE zatwierdzili tę decyzję podczas nieformalnego spotkania w Wersalu 11 marca.

— Pracowaliśmy szybko i skutecznie, aby móc przedstawić nasze opinie w rekordowym czasie. Oczekujemy, że państwa członkowskie podejmą decyzje w najbliższych dniach, ale nasze kraje partnerskie powinny już zacząć pracować nad realizacją ich strony w kluczowych reformach przedstawionych w naszym zaleceniu — powiedział Komisarz Várhelyi.

Wnioski zostaną teraz omówione w świetle opinii Komisji na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu.