Wersja polska poniżej

Are we still “Fit for 55”? You may have heard that in Strasbourg this week the Parliament rejected the report on the revision of the EU Emissions Trading System. In contrast, a majority of MEPs did support the Commission proposal to reach zero-emission of CO2 in road mobility by 2035. This means gradual a phasing out of fossil fuel cars.

Additional €205 million in EU humanitarian aid for Ukraine: In light of the soaring humanitarian needs in Ukraine, Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarčič, visited Ukraine on 9 June to meet humanitarian organizations and high-level Ukrainian government officials to help coordinate the EU’s crisis response on the ground. On the occasion, the EU is allocating another €205 million in humanitarian assistance for Ukraine. This brings total EU humanitarian aid funding and the value of in-kind assistance to over €700 million.

First-ever New European Bauhaus Festival started: Between 9 and 12 June the Commission organized a Festival dedicated to the New European Bauhaus (NEB). Designed around three pillars, Forum, Fair and Fest, and based physically in Brussels, at Gare Maritime and at the Mont des Arts, and equally online, the Festival was built with the NEB community to showcase, celebrate, and develop the movement. The NEB was launched by President von der Leyen in September 2021. It adds a cultural dimension to the Green Deal and accelerates the green transition with tangible change on the ground.

Where do we go from CoFE?

Commission Communication on the follow-up to CoFE (Conference on the Future of Europe): After your great work on CoFE, you are probably toying with the question: What is next and how this wealth of ideas will be followed up at EU level? Well, there are important news coming on this! Don’t miss to announce that this Friday (17 June) the Commission will adopt a Communication that will set out the initial analysis of the 49 proposals issued by the CoFE. It will “bring your proposals to life and respond the best we can”. The Communication will indicate — in a transparent manner — whether a proposal has already been adopted, is in the pipeline or would represent a brand new initiative. This moment will take place ahead of the June European Council, where CoFE is also set to be discussed. The Communication will also outline how the Commission intends to improve citizen engagement, based on lessons learned from the Conference.

To change or not to change?

Convention on Treaty change demanded by European Parliament: You are well aware of the big question floating, i.e. whether ideas emerged in the context of CoFE will require Treaty change and whether there is the political appetite to do so. Well, on Thursday, 9 June, the Parliament adopted a resolution calling on the European Council to agree to start the process to revise the EU Treaties by, among others: doing away with unanimity voting, adapting the EU’s powers, granting the Parliament the right to initiate legislation. Next steps: It will be up to the 27 member states’ heads of state or government to decide to set up a Convention for reforming the EU Treaties or not, and they can do that by simple majority.

The DGs are calling on you…

Commission launches first ever Voice Platform: The aim of the platform (https://youthvoices.eu/#/) is to give youth the chance to raise their ideas and concerns for the future of Europe. For this, young people need to take a few minutes and record their voice message stating what kind of Europe they want to live in. The message can be recorded in any language, and will be added to the platform with an English translation in text. The messages will fall in nine categories: European values, arts and culture, digital, education and learning mobility, employment, green, health, well-being and sport, inclusion, and youth and the world.

———————————————————————–

Czy nadal jesteśmy „gotowi na 55”? Być może słyszeliście, że w tym tygodniu w Strasburgu Parlament odrzucił sprawozdanie w sprawie przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. W przeciwieństwie do tego faktu, większość posłów poparła wniosek Komisji dotyczący osiągnięcia zerowej emisji CO2 w ruchu drogowym do 2035 r. Oznacza to stopniowe wycofywanie samochodów napędzanych paliwami kopalnymi.

Dodatkowe 205 mln euro na pomoc humanitarną UE dla Ukrainy: W związku z rosnącymi potrzebami humanitarnymi na Ukrainie, 9 czerwca komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič odwiedził Ukrainę, aby spotkać się z organizacjami humanitarnymi i ukraińskimi urzędnikami wysokiego szczebla, aby pomóc w koordynacji działań UE reagowanie kryzysowe w terenie. Z tej okazji UE przeznacza kolejne 205 mln € na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Dzięki temu łączne finansowanie pomocy humanitarnej UE i wartość pomocy rzeczowej przekraczają 700 mln €.

Rozpoczął się pierwszy w historii Nowy Europejski Festiwal Bauhausu: W dniach 9-12 czerwca Komisja zorganizowała Festiwal poświęcony Nowemu Europejskiemu Bauhausowi (NEB). Zaprojektowany wokół trzech filarów: Forum, Fair i Fest, zlokalizowany w Brukseli, na Gare Maritime i na Mont des Arts, a także online, Festiwal powstał we współpracy ze społecznością NEB, aby zaprezentować, celebrować i rozwijać ten ruch. NEB uruchomiła Przewodnicząca Ursula von der Leyen we wrześniu 2021 r. Dodaje on wymiaru kulturowego do Zielonego Ładu i przyspiesza zielone zmiany dzięki namacalnym zmianom w terenie.

Dokąd idziemy z CoFE?

Komunikat Komisji w sprawie kontynuacji CoFE (Konferencja w sprawie przyszłości Europy): Po wspaniałej pracy nad CoFE prawdopodobnie zastanawiasz się nad pytaniem: co dalej i jak to bogactwo pomysłów kontynuowane będzie na szczeblu UE? Cóż, nadchodzą ważne wiadomości na ten temat! Nie przegap ogłoszenia, bo już ​​w najbliższy piątek (17 czerwca) Komisja przyjmie komunikat, w którym przedstawi wstępną analizę 49 wniosków wydanych przez CoFE. To „wprowadzi w życie twoje propozycje i odpowie najlepiej, jak potrafimy, na twoje pytania”. Komunikat w przejrzysty sposób wskaże, czy propozycja została już przyjęta, jest w przygotowaniu, czy też będzie stanowić zupełnie nową inicjatywę. Ten moment będzie miał miejsce przed czerwcową Radą Europejską, na której CoFE ma być również dyskutowana. Komunikat określi również, w jaki sposób Komisja zamierza zwiększyć zaangażowanie obywateli, w oparciu o wnioski wyciągnięte z Konferencji.

Zmieniać się czy nie zmieniać?

Konwencja w sprawie zmiany traktatu, której domaga się Parlament Europejski: Doskonale zdajecie sobie sprawę z wielkiego pytania, jakie się nasuwa, tj. czy pomysły, które pojawiły się w kontekście CoFE, będą wymagać zmiany traktatu i czy istnieje polityczna chęć, aby to zrobić. Otóż ​​w czwartek, 9 czerwca Parlament przyjął rezolucję wzywającą Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów UE poprzez m.in.: zniesienie głosowania jednomyślnego, dostosowanie uprawnień UE, przyznanie Parlamentowi prawa do inicjowania ustawodawstwa. Kolejne kroki przewidują, że to szefowie państw lub rządów 27 państw członkowskich zadecydują o utworzeniu Konwentu mającego na celu reformę traktatów UE lub nie, i mogą to zrobić zwykłą większością głosów.

Platforma Głosowa wzywa!

Komisja uruchamia pierwszą w historii Platformę Głosową: Celem platformy (https://youthvoices.eu/#/) jest umożliwienie młodzieży zgłaszania swoich pomysłów i obaw dotyczących przyszłości Europy. W tym celu młodzi ludzie muszą poświęcić kilka minut i nagrać swoją wiadomość głosową informującą, w jakiej Europie chcą żyć. Wiadomość może być nagrana w dowolnym języku i zostanie dodana do platformy wraz z tłumaczeniem na język angielski w tekście. Komunikaty będą podzielone na dziewięć kategorii: wartości europejskie, sztuka i kultura, cyfryzacja, edukacja i mobilność edukacyjna, zatrudnienie, ekologia, zdrowie, dobrostan i sport, włączenie społeczne oraz młodzież i świat.