Dzięki 642 mln euro udostępnionym w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU), regiony w Belgii, Czechach, Polsce i Rumunii będą teraz mogły dalej wspierać ożywienie gospodarcze oraz transformację cyfrową i ekologiczną.

W Belgii region brukselski otrzymuje dodatkowe środki w wysokości 6 mln euro na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, takich jak gastronomia, opieka zdrowotna i budownictwo. Będą również wspierać cyfryzację regionu w celu finansowania np. biletów elektronicznych w sektorze kultury i turystyki.

W Polsce województwo łódzkie otrzymuje 26 mln euro na wsparcie MŚP, sektora zdrowia i odnawialnych źródeł energii. Ponadto program „Polska Cyfrowa” otrzymuje 81 mln euro na projekty rozwijające innowacyjne narzędzia informatyczne dla usług publicznych oraz ogólną cyfryzację lokalnej administracji publicznej, w tym poprawę cyberbezpieczeństwa i szkolenia z umiejętności cyfrowych dla pracowników administracyjnych.

W Czechach „Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny” otrzymuje dodatkowe 313 mln euro na wsparcie rozwoju i modernizacji sieci podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, jednostek straży pożarnej i służb ratownictwa medycznego. 

W Rumunii 216 mln euro pomoże wyposażyć szpitale publiczne w specjalny sprzęt medyczny i ochronny oraz poprawi warunki sanitarne w szkołach, aby lepiej chronić uczniów i nauczycieli przed zakażeniem koronawirusem.

REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe finansowanie w wysokości 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022 do programów polityki spójności na lata 2014-2020.