Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie drugiej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Fundusz ustanowiono w 2020 r. i od tego czasu w jego ramach zatwierdzono 111 inwestycji w wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP na łączną kwotę ponad 500 mln euro, z przeznaczeniem na intensyfikację przełomowych innowacji w obszarach takich jak zdrowie, gospodarka o obiegu zamkniętym i internet rzeczy.

Ogłoszono 69 nowych inwestycji – wcześniejsze inwestycje ogłoszono w pierwszej turze w styczniu. Jest to mocny start dla Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji, która została utworzona w ramach programu „Horyzont Europa”. W ciągu najbliższych siedmiu lat wartość inwestycji z tego funduszu ma przekroczyć 3,5 mld euro.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji rozwinął się w niezwykle krótkim czasie i dziś ma już silną pozycję, jeśli chodzi o unijne inwestycje w technologie. Jedyna w swoim rodzaju forma finansowania – połączenie dotacji i kapitału – okazuje się bardzo atrakcyjna dla najbardziej obiecujących europejskich start-upów, którym zapewnia środki na rozwój i intensyfikację działalności w Europie – podkreśla Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Inwestycje kapitałowe o wartości od 0,5 do 15 mln euro na firmę stanowią uzupełnienie finansowania w formie dotacji o maksymalnej wartości 2,5 mln euro, które było już przekazywane poprzez „Akcelerator” EIC. Wszystkie inwestycje poprzedzi szczegółowa ocena przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych, analiza due diligence nadzorowana przez komitet inwestycyjny Funduszu EIC oraz ostateczna decyzja Zarządu Funduszu EIC. Udziały własnościowe Funduszu EIC wynoszą od 10 do 25 proc. i są zazwyczaj wykorzystywane do pozyskania także innych inwestorów.

Przykłady podpisanych umów:

Antofénol (Francja) – firma oferująca naturalny środek ochrony owoców i warzyw po zbiorach
Gleechi AB (Szwecja) – wzbogacanie szkoleń o wirtualną rzeczywistość
Keyou GmBH (Niemcy) – prace nad technologią, która umożliwia użycie wodoru w silnikach Diesla                                – Lixea (Estonia) – nowa technologia rozpuszczania odpadów drzewnych w celu uzyskania surowców
Ophiomix (Portugalia) – oparte na podpisie molekularnym narzędzie decyzyjne przy przeszczepie wątroby

Lista inwestycji podpisanych przez EIC zawiera jedynie 16 podpisanych umów, gdyż Komisja publikuje informacje o inwestycjach dopiero po wyrażeniu zgody przez przedsiębiorstwo i innych inwestorów.

Kontekst

Utworzony w czerwcu 2020 r. Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji (Fundusz EIC) to przełomowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma umożliwić inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe (o wartości od 0,5 do 15 mln euro) w europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up, które mają potencjał dużego oddziaływania i prowadzą działalność w dziedzinie zaawansowanych technologii. Fundusz EIC udostępnia finansowanie długoterminowe i inwestuje w firmy z dowolnych sektorów, we wszystkich państwach UE i państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”.

Fundusz ma za zadanie wypełnienie istotnej luki w finansowaniu, a jego głównym celem nie jest maksymalizacja zysków z inwestycji finansowych, tylko optymalizacja oddziaływania poprzez towarzyszenie przedsiębiorstwom dysponującym przełomowymi technologiami w ich rozwoju. Celem funduszu jest przyciągnięcie uczestników rynku, uwspólniających ryzyko poprzez budowę dużej sieci podmiotów wnoszących kapitał i partnerów strategicznych odpowiednich do współinwestowania i monitorowania finansowania. Fundusz ma przykładać szczególną wagę do umacniania pozycji i wspierania kobiet-przedsiębiorców, jego inwestycje mają także sprzyjać zmniejszeniu przepaści innowacyjnej między krajami UE.

Fundusz EIC został najpierw uruchomiony na zasadzie fazy pilotażowej, podczas której zainwestowano w 159 firm wybranych w ramach pilotażowego instrumentu „Akcelerator” EIC. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego Fundusz EIC będzie rozwijany i ulepszany w ramach programu „Horyzont Europa”, co pozwoli mu inwestować w start-upy i MŚP zakwalifikowane do otrzymania finansowania w ramach pełnego programu EIC. Pierwsze inwestycje w ramach pełnego programu EIC mają dojść do skutku jeszcze w tym roku – pierwszy termin dla firm na złożenie pełnych wniosków o finansowanie w ramach „Akceleratora” EIC upływa 16 czerwca 2021 r.